II PRZEGLĄD PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

II PRZEGLĄD  PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

REGULAMIN

CELE PRZEGLĄDU:

- pielęgnowanie muzyki religijnej,

- podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,

- dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,

- promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu

liturgicznym.


WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. Przegląd zespołów śpiewaczych pod Patronatem Metropolity Warmińskiego ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby i Burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana odbędzie się w dniu 15 czerwca 2013 r. w parafii Rzymsko - Katolickiej świętej Katarzyny w Kętrzynie od godz. 9.00.

2. Uczestnikami Przeglądu mogą być zespoły chóralne działające przy parafiach lub

ośrodkach duszpasterskich wyznania katolickiego.

3. Zespół przesyła :

· ZGŁOSZENIE do przeglądu ( wypełnione czytelnie).

· LISTĘ UTWORÓW zgłoszonych na przegląd (wypełnione czytelnie).

Termin nadsyłania zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa 5 czerwca 2013r. (liczy się data

stempla pocztowego).


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły składające się co najmniej z 4 osób.

2. Każdy chór wykonuje program trwający do 10 minut.

3. Repertuar chórów biorących udział w przeglądzie powinien zawierać obowiązkowo jedną pieśń o tematyce Matki Bożej Miłosierdzia, a drugą dowolną pieśń liturgiczną.


JURY

1. Występ chórów będzie oceniać jury złożone z muzyków powołane przez

organizatorów.

2. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz

artystyczny.

3. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chórów młodzieżowych jury dokona podziału

na dwie kategorie.

4. Postanowienia jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.


NAGRODY

Wartość nagród zależy od wręczającego (sponsora).

1. W przeglądzie przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.

- Nagroda „Grand Prix” Księdza Arcybiskupa - Metropolity Warmińskiego

- Za zajęcie I miejsca – nagroda Burmistrza Miasta Kętrzyna.

- Za zajęcie II miejsca - nagroda Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego

- Za zajęcie III miejsca – nagroda Proboszcza

- Wyróżnienie za ogólne wrażenie artystyczne – nagroda Ks. Prałata Zygmunta Klimczuka Proboszcza Parafii św. Katarzyny w Kętrzynie.

- Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta – nagroda Ks. Kanonika Stanisława Majewskiego, Proboszcza Parafii Św. Jerzego w Kętrzynie.

- Wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór liturgiczny – nagroda Kantora Warmińskiej Kapituły Katedralnej Ks. Kanonika Sławomira Ropiaka

2. Jury ma prawo do innego podziału nagród. ( pkt.1 )

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zespoły chóralne (w szczególności laureaci pierwszych trzech miejsc) zobowiązane są do

pozostania lub o wydelegowanie przedstawiciela w celu odbioru nagrody. Nie dopełnienie

pkt.1 może doprowadzić do dyskwalifikacji, co spowoduje przesunięcie kolejności miejsc.

2. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

3. Koszty przejazdu pokrywają zespoły

4. Rezygnacja z udziału w przeglądzie oraz inne zmiany związane z występem powinny być

zgłoszone do biura organizacyjnego najpóźniej dziesięć dni przed datą odbycia się

przeglądu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia pewnej ilości uczestników ze względu

na ograniczenie czasowe przeglądu. Kolejność przesłuchań będzie zależała od

przeprowadzonego losowania, a o kolejności wystąpienia zespoły zostaną powiadomione

telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a także zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej: www.melodeus.pl

6. Przegląd zakończy uroczysta msza święta w kościele św. Katarzyny w intencji

uczestników przeglądu, po jej zakończeniu zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody

oraz przewidziany jest występ laureatów.

7. Nadesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Uwaga. Przeprowadzenie przeglądu jest możliwe przy ilości zgłoszeń minimum 5 zespołów, a możliwości organizacyjne dopuszczają 25 zespołów chóralnych.

Szczegółowych informacji udziela Organizator Przeglądu:

Ks. Piotr Podolak tel. kom. 503 144 519. e-mail:cherubin2@poczta.fm

strona : www.melodeus.pl


Dodano produkt do koszyka.