Regulamin

SPIS TREŚCI

Regulamin serwisu internetowego MeloDeus
Usługa

Rejestracja
Korzystanie z serwisu, nagrań i albumów
Zasady korzystania
Opłaty / rachunki
Zamówienia i wysyłka
Zwroty i reklamacje
Ochrona praw autorskich
Znaki i nazwy handlowe
Promocja i reklamy
Zasady ochrony danych osobowych
Zaprzestanie świadczenia usług przez SANTES
Inne postanowienia
Postanowienia końcowe

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MELODEUS

Niniejszy dokument (zwany dalej Regulamin) reguluje zasady dostępu i korzystania z serwisu internetowego melodeus.pl oraz udostępnianie za jego pośrednictwem usług, Nut, Nagrań i Albumów i innych materiałów. Właścicielem serwisu melodeus.pl jest firma:

Santes Karol Świder
ul. Dworcowa 47/48
10-437 Olsztyn
NIP: 742 214 64 51

Ponadto w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zasady korzystania z serwisu internetowego melodeus.pl są określone obowiązującymi przepisami i regulacjami prawa polskiego i międzynarodowego. Decydując się na korzystanie z serwisu internetowego melodeus.pl Użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń, czy wyłączeń, wszelkie warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu i załączonych dokumentów.USŁUGA

1. Serwis internetowy melodeus.pl umożliwia odpłatne oraz nieodpłatne pobieranie drogą transmisji internetowej zapisów nutowych(Nuty) oraz nagrań utworów muzycznych i słowno-muzycznych (Nagrania), pojedyńczo lub w postaci kompletnych albumów (Albumy). Serwis melodeus.pl umożliwia także darmowe odsłuchiwanie próbek/sampli Nagrań o czasie odtwarzania nie przekraczającym 30 sekund.

2. Serwis internetowy melodeus.pl oferuje również sprzedaż publikacji książkowych (Książek) o tematyce muzycznej i religijnej.

3. Korzystanie z serwisu internetowego melodeus.pl w zakresie pobierania drogą transmisji internetowej plików tekstowych oraz dźwiękowych w formie Nut, Nagrań i Albumów oraz sprzedaży Książek jest dostępny jedynie dla osób posiadających miejsce zamiszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pobieranie Nut, Nagrań i Albumów z serwisu internetowego melodeus.pl jest możliwe tylko dla celów niekomercyjnych, wyłącznie do własnego, prywatnego użytku.

4. W ramach serwisu melodeus.pl mogą być również udostępniane - odpłatnie lub nieodpłatnie - także inne niż Nuty, Nagrania i Albumy materiały, w tym w szczególności dotyczące autorów Nut oraz wykonawców Nagrań i Albumów, między innymi zdjęcia, teledyski i wszelkie inne materiały graficzne oraz krótkie noty biograficzne.

5. Użytkownik serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu, oraz w celu dokonywania transmisji internetowej i korzystania z Nut, Nagrań i Albumów.REJESTRACJA

1. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego melodeus.pl jest rejestracja Użytkownika na zasadach określonych poniżej.

2. Aby móc zarejestrować się w serwisie internetowym melodeus.pl Użytkownik musi mieć ukończony 16 rok życia.

3. W celu rejestracji Użytkownika w serwisie internetowym melodeus.pl konieczne jest podanie danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail (login) oraz hasło. Użytkownik serwisu zobowiązuje się podać dokładne, wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane wymagane do rejestracji, oraz do niezwłocznego dokonywania modyfikacji podanych przy rejestracji danych, w razie ich późniejszych zmian.

4. Rejestracja Użytkownika dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na witrynie internetowej melodeus.pl. Każdy nadesłany formularz rejestracyjny, zostanie zweryfikowany poprzez skierowanie do Użytkownika prośby o potwierdzenie (drogą elektroniczną) danych i oświadczeń zawartych w wypełnionym i nadesłanym formularzu. Użykownik zostanie zarejestrowany po nadesłaniu potwierdzenia wysłania formularza rejestracyjnego.

5. Dokonując rejestracji Użytkownik serwisu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracji danych przez firmę Satnes oraz inne podmioty, upoważnione do tego na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Firma Santes zobowiązuje się korzystać z podanych przy rejestracji danych osobowych Użytkowników serwisu jedynie w sposób i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie udostępniać swojego Konta Użytkownika serwisu, nazwy Użytkownika serwisu, ani hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik serwisu jest też zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia firmę Santes o jakielkowiek nieuprawnionej próbie wykorzystania jego hasła, nazwy lub konta Użytkownika.KORZYSTANIE Z SERWISU, NUT, NAGRAŃ i ALBUMÓW

1. Nuty, Nagrania i Albumy oraz inne materiały udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl są własnością firmy Santes lub jego licencjodawców i są chronione prawem autorskim. Korzystanie z udostępnionych w ramach serwisu internetowego melodeus.pl Nut, Nagrań i Albumów jest możliwe tylko zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.

2. Użytkownik serwisu nie może zachęcać ani zezwalać na korzystanie lub pobieranie Nut, Nagrań i Albumów dla celów ich reprodukcji, opracowywania, przerabiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania lub przesyłania przez jakiekolwiek osoby trzecie.

3. Dostęp lub korzystanie z Nut, Nagrań i Albumów udostępnionych za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl jest ograniczony ogólnymi zasadami określonymi poniżej (Zasady korzystania) oraz zasadami przypisanymi indywidualnie do każdego Nagrania, Albumu lub Nut przez firmę Santes o ile takie indywidualne zasady będą ustalone dla poszczególnych Nut, Nagrań lub Albumów.ZASADY KORZYSTANIA

1. Sampl / próbka jest to fragment Nagrania (o gorszej od oryginału jakości dźwięku), w niektórych przypadkach, całe Nagranie lub promocyjny wideoklip, który może być odtworzony bezpośrednio na zasadzie promocyjnej, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat przez Użytkownika serwisu.

2. Użytkownik serwisu może odtworzyć sample/próbki dowolną ilość razy.

3. Użytkownik serwisu nie może próbować, ani pomagać próbom osób trzecich, mających na celu przechwycenie, skopiowanie lub pobranie sampla/próbki.

4. Zakupiony Utwór jest to Nagranie, Album lub Nuty, które po uiszczeniu stosownej opłaty wskanej przy nazwie Nut, Nagrania lub Albumu na witrynie internetowej serwisu melodeus.pl może być przez Użytkownika serwisu:

- zapisywane na dysku twardym komputera i odtwarzane w dowolnym momencie

- zapisywane na płycie CD lub na jakimkolwiek innym nośniku dźwięku.

5. Jakakolwiek technologia zabezpieczania Nut, Nagrań lub Albumów przed nieautoryzowanym kopiowaniem stanowi integralną część Nut, Nagrania lub Albumu.

6. Po dokonaniu zapisu lub pobrania zakupionego Utworu, Użytkownik serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność w razie ewentualnego późniejszego wykasowania lub uszkodzenia zakupionego Utworu. W takich przypadkach firma Santes nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

7. Wszystkie Nuty, Nagrania i Albumy i inne materiały udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl są przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Po zapisaniu zakupionego Utworu na dysku twardym komputera, na płycie CD lub jakimkolwiek innym nośniku dźwięku, Użytkownik serwisu ma prawo do dalszego kopiowania zakupionego Utworu, wyłącznie na własny użytek.

9. Po zapisaniu zakupionego Utworu na dysku twardym komputera, na płycie CD lub jakimkolwiek innym nośniku dźwieku, Użytkownik serwisu nie ma prawa do przesyłania, kopiowania Nut, Nagrania lub Albumu, osobom trzecim.

10. Korzystanie z zakupionego Utworu może być dokonywane wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami w.w. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Santes będzie prowadzić rejestr Utworów pobranych i zakupionych przez Użytkowników serwisu.

12. Dokonanie pobrania zakupionego Utworu z serwisu internetowego melodeus.pl przy każdym zakupie Nut, Nagrania lub Albumu jest możliwe tylko jednokrotnie, za wyjątkiem sytuacji, gdy po dokonaniu opłaty, z przyczyn technicznych, niezależnych od Użytkownika, nastapiła przerwa w transmisji uniemożliwiająca pobranie zakupionego Nagrania . W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić reklamację redakcja@melodeus.pl , a firma Santes - o ile reklamacja zostanie uznana - umożliwi ponowne pobranie zakupionego Nagrania.

13. Nie jest możliwe dokonanie częściowego pobrania Utworu zakupionego z serwisu internetowego melodeus.pl z wykorzystaniem programów umożliwiających takie pobranie.

14. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do innych niż Nuty, Nagrania i Albumy materiałów udostepnionych Użytkownikom w ramach serwisu melodeus.pl.


OPŁATY/RACHUNKI

1. Użytkownik serwisu zobowiązuje się uiszczać opłaty za wszystkie Nuty, Nagrania, Albumy i Książki zamówione za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl przy użyciu dostępnych metod płatności wskazanych na witrynie internetowej serwisu melodeus.pl.

2. Z tytułu dokonanych zakupów Nut, Nagrań, Albumów i Książek za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl wystawi Użytkownikowi na jego życzenie rachunek, i prześle ją pocztą na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. Santes nie będzie wystawiać rachunków w przypadku, gdy Użytkownika obciąży należną opłatą bezpośrednio operator świadczący na jego rzecz usługę telekomunikacyjną (np. w przypadku SMS Premium) lub inny podmiot pośredniczący w dokonaniu zakupu Nut, Nagrania, Albumu lub Książek.

4. Użytkownik serwisu ma obowiązek niezwłocznego informowania firmę Santes o zmianie wszelkich danych koniecznych dla wystawienia rachunków. Zmiany te należy zgłaszać pod adres redakcja@melodeus.pl.

5. Firma Santes zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen udostępnionych w swoim serwisie Nut, Nagrań, Albumów i Książek w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników serwisu.

6. Ceny podane na witrynie internetowej serwisu melodeus.pl zawierają wszelkie należne podatki, tantiemy i opłaty na rzecz podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych, do zakupionych Nut, Nagrań, Albumów i Książek.

7. Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek czynności podejmowane przez niego w celu zakupienia Nut, Nagrań, Albumów lub Książek za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl stanowią oświadczenie woli w formie elektronicznej zgodnie za postanowieniami przepisu art. 60 Kodeksu cywilnego.

 

ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA

1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zamieszczony na stronie sklepu oraz drogą telefoniczną.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.

3. Do każdej zamówionej Książki dołączany jest rachunek.

4. Zamówione Książki dostarczane są przez Kuriera lub Pocztę Polską w zależności od wyboru Klienta.

5. Czas wysyłki zamówienia wynosi maksymalnie 3dni robocze od daty złożenia zamówienia.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas wysyłki + czas dostawy.

7. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:

a. Poczta Polska - czas dostawy - zwykle 1-3 dni robocze (przesyłka priorytetowa) - UWAGA: w miesiącach listopad-grudzień dostawa może znacznie się wydłużyć!

b. Kurier - czas dostawy - zwykle na drugi dzień roboczy od wysyłki

9. Wysyłka jest realizowana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wynosi (niezależnie od liczby zamówionych towarów):

a. Poczta Polska - 11 zł (przesyłka priorytetowa)

b. Poczta Polska - 17 zł (przesyłka priorytetowa, za pobraniem)

c. Kurier UPS - 25 zł (przesyłka za pobraniem)

10. Przy zamówieniu o wartości powyżej 300 zł wysyłka Kurierem lub Pocztą Polską GRATIS. Rodzaj transportu wybiera Klient.

11. Podczas odbierania paczki należy sprawdzić w obecności kuriera/pracownika poczty stan paczki i jeżeli są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do rezygnacji z dokonanego zakupu towaru bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Zwrot towaru (Książki) jest uznawany wyłącznie w sytuacji, gdy towar nie był używany i nie jest w żaden sposób uszkodzony.

3. Książkę należy odesłać w nienaruszonym stanie wraz z dowodem zakupu.

4. Gwarantujemy zwrot wartości zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Kwota zostanie przelana na konto wskazane przez Kupującego.

5. Reklamacje są rozpatrywane pozytywnie w przypadku: wady fabrycznej towaru lub wady powstałej w wyniku dostawy (wyjaśnienie reklamacji przyspieszy dostarczenie protokoły reklamacyjnego spisanego z pracownikiem Poczty lub Kurierem).

6. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy wysłać na adres biura. Należy dokładnie opisać powód reklamacji i opis ten dołączyć do odsyłanego towaru lub wysłać na adres reklamacja@melodeus.pl.

7. W ciągu 14 dni Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona, a Państwo zostaną poinformowani o jej wyniku.

8. Wszystkie zwroty i przesyłki wysyłane na nasz koszt będą przyjmowane tylko w przypadku, gdy zostanie to ustalone pomiędzy wysyłającym a sklepem i potwierdzone pisemnie lub emailem.

9. W przypadku zakupionych Nagrań, gdy po dokonaniu opłaty, z przyczyn technicznych, niezależnych od Użytkownika, nastapiła przerwa w transmisji uniemożliwiająca pobranie zakupionego Nagrania, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić reklamację redakcja@melodeus.pl , a firma Santes - o ile reklamacja zostanie uznana - umożliwi ponowne pobranie zakupionego Nagrania.


OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Firma Santes respektuje prawa autorskie przysługujące innym. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że któraś z oferowanych usług Nut, Nagrań lub Albumów lub inne materiały udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl naruszają prawa autorskie osób trzecich, zgłoś ten fakt na adres redakcja@melodeus.pl 

ZNAKI I NAZWY HANDLOWE

Wszelkie znaki i nazwy handlowe, hasła reklamowe, loga i inne oznaczenia użyte w ramach lub w związku z serwisem internetowym melodeus.pl są własnością firmy Satnes, jej licencjodawców lub innych uprawnionych podmiotów, a Użytkownik serwisu nie może w jakikolwiek sposób korzystać z tych oznaczeń, bez uzyskania odrębnej, pisemnej zgody podmiotów uprawnionych.PROMOCJA i REKLAMA

1. Firma Santes lub jego partnerzy handlowi, mogą prowadzić działalność reklamową w postaci zamieszczania materiałów promocyjnych i reklamowych na stronie melodeus.pl.

2. Firma Santes lub jego partnerzy handlowi, mogą dostarczać materiały reklamowe i promocyjne za pośrednictwem strony melodeus.pl tylko w przypadku wyrażenia na taką działalność zgody przez Użytkownika. Zgoda taka może zostać wyrażona w formularzu rejestracyjnym, lub poprzez nadesłanie odrębnego formularza elektronicznego w terminie późniejszym.

3. Firma Snates może zamieszczać na witrynie internetowej serwisu melodeus.pl linki do witryn internetowych należących do osób trzecich, przy czym Santes nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie ani zawartość, ani też za szkody lub straty wynikłe z korzystania z tych witryn internetowych, zamieszczanych na nich informacji, czy dóbr lub usług, zakupionych za ich pośrednictwem.ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników, przekazane przez nich w formularzu rejestracyjnym lub w inny sposób wskazany w Regulaminie serwisu internetowego melodeus.pl, przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy sewisu melodeus.pl mają, zgodnie z treścią art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

2. Zbiór danych osobowych serwisu internetowego melodues.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod nazwą "melodeus.pl - Baza użytkowników".

3. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w "melodeus.pl - Baza użytkowników" jest firma Santes z siedzibą w Olsztynie przy ul.Dworcowej 47/48.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie wynikającym z formularza rejestracyjnego i innych nadesłanych przez Użytkownika formularzy, zgód i oświadczeń.

5. Serwis internetowy melodeus.pl przewiduje możliwość wysłania do Użytkowników serwisu informacji o wydarzeniach, imprezach czy nowościach na rynku muzycznym, przeprowadzania sondaży, a także organizowania dla swoich Użytkowników różnego rodzaju konkursów czy akcji promocyjnych.

6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania w.w. informacji i materiałów poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail redakcja@melodeus.pl .

8. Użytkownik serwisu internetowego melodeus.pl może również całkowicie usunąć swoje dane osobowe udostępnione firmie Santes. W tym celu powinien wysłać do firmy Santes stosowne oświadczenie na piśmie lub e-mail z prośbą o usunięcie konta Użytkownika pod adres redakcja@melodeus.pl podając swoją nazwę Użytkownika - podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail i hasło służące do logowania się Użytkownika w serwisie melodeus.pl. Po weryfikacji poprawności tych informacji przez Santes, konto Użytkownika i jego dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym Użytkownik serwisu zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SANTES

1. Firma Santes zastrzega sobie prawo do zmieniania, zawieszania lub usunięcia czasowo lub na trwałe którejkolwiek z usług w ramach serwisu melodeus.pl.

2. Firma Santes może wedle własnego uznania zaprzestać świadczenia usług w ramach serwisu internetowego melodeus.pl lub zawiesić konto Użytkownika serwisu w każdym momencie bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszneia lub uzasadnionego podejrzenia o naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.INNE POSTANOWIENIA

1. Użytkownik serwisu korzysta z usług, Nut, Nagrań i Albumów i materiałów udostępnionych za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl wyłącznie na własne ryzyko. W szczególności firma Santes nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za tzw. "kradzież kont" Użytkowników serwisu, dokonywane przez osoby trzecie.

2. Firma Santes nie gwarantuje, że jakikolwiek model nagrywarki CD, DVD, lub jakiegokolwiek innego przenośnego urządzenia, będzie kompatybilny z danymi z serwisu melodeus.pl, ani że którakolwiek wypalona płyta CD-R, DVD-R, zawierająca Nuty, Nagrania lub Albumy pobrane za pośrednictwem serwisu melodeus.pl, będzie odtwarzalna we wszystkich odtwarzaczach CD, DVD. Upewnienie się, że wszystkie komponenty systemu i inne urządzenia będą współpracowały prawidłowo, jest wyłącznym obowiązkiem Użytkownika serwisu.

3. Firma Santes zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji uwag, spostrzeżeń lub innych treści kierowanych przez Użytkowników serwisu do zespołu obsługi serwisu melodeus.pl, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu (FAQ) wraz z udzielonymi poradami i odpowiedziami oraz wszelkich innych informacji, co do których firma Santes uzna, że są one warte udostępnienia w sposób publiczny.

4. Wszelkie pytania dotyczące korzystania z serwisu internetowego melodeus.pl , Nut, Nagrań i Albumów i innych materiałów i usług dostępnych za pośrednictwem serwisu melodeus.pl , opłat za korzystanie z serwisu oraz innych kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego melodeus.pl, należy nadsyłać na adres redakcja@melodeus.pl .POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin i wszystkie inne dokumenty i postanowienia w nim wymienione, stanowią całą i wyczerpującą treść umowy pomiędzy firmą Santes a Użytkownikiem serwisu dotyczącej korzystania z serwisu internetowego melodeus.pl . Jeżeli jakakolwiek ich część okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe, pierwotne intencje stron. Pozostałe części powinny pozostawać w pełnej mocy i mieć pełną skuteczność.

2. Firma Santes zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, z mocą obowiązującą od chwili udostępnienia zmienionych postanowień na witrynie internetowej serwisu melodeus.pl Kontynuowanie korzystania z serwisu internetowego melodeus.pl po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, oznaczać będzie zgodę Użytkownika na te zmiany.

3. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług, Nut, Nagrań i Albumów i innych materiałów udostępnionych za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl, podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z usług, Nut, Nagrań i Albumów i innych materiałów udostępnionych za pośrednictwem serwisu internetowego melodeus.pl lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby firmy Santes.

5. Firma Santes zastrzega sobie prawo do dokonywania cesji części lub całości wszelkich swoich praw i obowiązków zawiązanych z serwisem melodeus.pl, bez konieczności uzyskiwania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników serwisu.

6. Nikt z pracowników sklepów nie ma dostępu do Państwa danych dotyczących karty kredytowej. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Dodano produkt do koszyka.